Privacyverklaring

Voor sommige diensten van Timbor Bouwbedrijf worden persoonsgegevens verwerkt. Daar wordt
zorgvuldig mee omgegaan. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Timbor
houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat we:

  • Vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we via deze privacyverklaring.
  • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn.
  • Eerst toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen.
  • Je recht respecteren om je persoonsgegevens op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Timbor Bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruik en met welk doel. We adviseren
om dit goed te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van onze diensten ontvangen we persoonsgegevens. We bewaren en gebruiken
ze uitsluitend alleen in het kader van de gevraagde dienst. We gebruiken de volgende gegevens voor
de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Mailadres
  • Telefoonnummer

Verstrekking aan derden
We verstrekken de ontvangen persoonsgegevens alleen aan partijen waar we frequent mee
samenwerken: onderaannemers en toeleveranciers. En waarbij het in het verlengde van de door ons
uit te voeren werkzaamheden past.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig is voor de bedrijfshistorie
bewaard. Het is voor een goede bedrijfsvoering van belang om gegevens langere tijd te bewaren. De
gegevens worden alleen op verzoek gewist.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Dat betekenen de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
de website van Timbor Bouwbedrijf zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. We raden daarom aan om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het privacy beleid van Timbor Bouwbedrijf kun je altijd contact opnemen. Je kunt
ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Timbor helpt je graag als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Daarvoor dien je contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.